REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE i ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://swietlikirurowe.pl prowadzony jest przez firmę Eco Light Project Krystian Szczęśniak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 4a, NIP:8982036480, REGON:020134854, zaś korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub, Mozilla Firefox w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, Google Chrome w wersji 4.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub, Safari w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli; oprogramowanie umożliwiające otwarcie plików PDF, np. Adobe Reader. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

1.2. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

1.3. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

1.4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

1.6.  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. DEFINICJE REGULAMINOWE

 • Regulamin -niniejszy Regulamin określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Eco Light Project Krystian Szczęśniak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 4a, NIP:8982036480, REGON:020134854, za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie: https://swietlikirurowe.pl, (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 • Regulamin – udostępniany jest nieprzerwanie na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://swietlikirurowe.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 • Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 • Hasło Klienta – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Login Klienta– indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Rejestracja – czynność faktyczna, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca – Eco Light Project Krystian Szczęśniak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 4a, NIP:8982036480, REGON:020134854.
 • Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://swietlikirurowe.pl
 • Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym https://swietlikirurowe.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie oraz złożyć zamówienie na Towar.
 • Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Ceny produktu – produkty sprzedawane są w cenach widocznych w sklepie wyrażonych w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 • Sprzedawca – Eco Light Project.
 • Treści – dostępne na Stronie: informacje, grafiki, dane, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 • Konto – zakładane dobrowolnie przez Klienta w celu możliwości złożenia zamówienia. Zawiera zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów.
 • Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę: (np.: dostawa towaru, itp.).

3. REJESTRACJA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

3.1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji. Do złożenia zamówienia nie konieczne jest posiadanie Konta.  W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail, numer kontaktowy oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i wszystkich jego postanowień.

3.2.   Zabrania się Klientowi  dostarczania do Sprzedawcy treści, w tym danych osobowych, opinii i innych, o charakterze bezprawnym.

3.3. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3.4.  W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.

4. ZASADY SKŁADANIA   ZAMÓWIENIA.

4.1. Klient składa zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa: ilość towarów, wybrane opcje dodatkowe, ich cenę oraz wszelkie dodatkowe koszty.

4.2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

4.3. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

4.4. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI.

5.1.  Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

A) Przy odbiorze – zapłata gotówką Dostawcy przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

B) Przelewem – po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

C) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

D) Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Operatora Płatności Elektronicznych. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

E) Blikiem – każda transakcja płatności Blikiem jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Operatora Płatności Elektronicznych. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Rozliczenia transakcji Blikiem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

5.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wszelkie dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

5.3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Każdorazowo informacja o ograniczeniu znajduje się w opisie Towaru.

6. ZASADY REALIZACJI  

6.1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaś zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są operatorami pocztowymi lub firmami kurierskimi.

6.2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie internetowym, jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

   6.3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni    roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.  Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych od momentu:

A) dokonania zapłaty w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty
B) zawarcia umowy w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności  „za pobraniem”.

6.4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6.5. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

6.6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy, zaś w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW.

7.1. Na wszystkie zrealizowane zamówienia w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemuje się, że zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

7.2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną,  przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

8. ODSTĄPIENIE KLIENTA OD UMOWY.

8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:  www.swietlikirurowe.pl/reklamacje-i-zwroty

8.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@swietlikirurowe.pl lub w formie pisemnej na adres: Eco Light Tunnel, ul.Wiejska 32, 56-400 Oleśnica. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem. W przypadku formularza złożonego za pośrednictwem e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.

8.3. Zwracany towar należy przesłać na adres magazynu: Eco Light Project,  ul. Wiejska 32, 56-400 Oleśnica.

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

8.5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.   Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów za jedną paczkę szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 PLN. Możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnego zwrotu towaru po uprzednim zgłoszeniu wyboru tej opcji u Sprzedawcy – wówczas poinformuje on Klienta o szczegółach procedury bezpłatnego zwrotu.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy,  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA   WADY   TOWARU   I    ZA   JEGO   ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ   ORAZ   PROCEDURY   REKLAMACYJNE.

9.1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9.2. Produkty posiadają  gwarancję producenta,  obowiązującą na terenie Polski.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu.

9.3. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości  Sprzedawca jest  odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.  Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:

A) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zadośćuczynienia.

B) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, gdy sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy do zrealizowania lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

9.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

9.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

9.6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@swietlikirurowe.pl lub w formie pisemnej na adres: Eco Light Tunnel, ul.Wiejska 32, 56-400 Oleśnica/ Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy na adres: Eco Light Tunnel, ul.Wiejska 32, 56-400 Oleśnica.

9.7. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

9.8. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

10. DZIAŁANIA ZABRONIONE I   BLOKOWANIE   DOSTĘPU

10.1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego, jego zawartości lub korzystanie z nich; publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej, korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);  podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.

10.2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronie Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;  Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

11. DANE OSOBOWE, ICH OCHRONA   ORAZ   PRZETWARZANIE.

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

11.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.  Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, zgłoszony jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.  Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania, zaś  Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.  Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

11.3. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy konkretnego zamówienia. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Operatorowi Płatności Elektronicznych w zakresie niezbędnym do realizacji płatności za konkretne zamówienie.

12. USŁUGI NIEODPŁATNE   ŚWIADCZONE   DROGĄ    ELEKTRONICZNĄ

12.1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klientów, drogą elektroniczną,  usługi nieodpłatne w następujących formach: Formularz kontaktowy,  Newsletter,  Prowadzenie Konta Klienta. Usługi wskazane w powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

12.3. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.  Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

12.4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.  Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

12.5. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12.6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.  Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.  Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 13.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

13.2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

13.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.

13.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  15 stycznia 2017r., zaś jego integralna część stanowią załączniki: Załącznik nr 1: Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego.

 

Załącznik nr 1

 

Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego www.swietlikirurowe.pl

1. Definicje

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie swietlikirurowe.pl, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

2. Informacje ogólne

2.1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – Eco Light Project i stosowania cookies w ramach sklepu internetowego swietlikirurowe.pl.
2.2. swietlikirurowe.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

– poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego swietlikirurowe.pl.

3. Informacje w formularzach

3.1. swietlikirurowe.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

3.2. swietlikirurowe.pl może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.

3.4. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu Rejestracji Klienta lub Zamówienia.

4. Informacja o plikach cookies

4.1. swietlikirurowe.pl korzysta z plików cookies.

4.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych swietlikirurowe.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator swietlikirurowe.pl.

4.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci swietlikirurowe.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie swietlikirurowe.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

– określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4.5. W ramach strony internetowej swietlikirurowe.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

4.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych swietlikirurowe.pl.

4.8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze strony internetowej swietlikirurowe.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

4.9. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

5. Logi serwera

5.1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania strony swietlikirurowe.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

5.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do swietlikirurowe.pl nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce Klienta,

– informacje o adresie IP.

5.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. Udostępnienie danych

6.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

6.2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez swietlikirurowe.pl upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6.3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach swietlikirurowe.pl. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zabezpieczenie danych osobowych

7.1. swietlikirurowe.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między Klientem,

a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

7.2. Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

7.3. Administratorem danych jest Sprzedawca: Eco Light Tunnel z siedzibą we Wrocławiu.

8. Zmiana, poprawianie i usuwanie danych osobowych.

8.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) swietlikirurowe.pl zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.

8.2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. 3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo wysyłając wiadomość na adres: sklep@swietlikirurowe.pl lub pod numerem telefonu: +48 601 906 406

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w można wyrażać i cofać zgodę?

9.1. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego swietlikirurowe.pl.
9.2. W celu znalezienia informacji dotyczących zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry